تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

معرفی بيماری‌ها و تجهيزات آناليز خون

1054 بازدید

معرفی بيماری‌ها و تجهيزات آناليز خون؛ قطره های زندگی

مايعی به نام خون

خون از مايع لزجي به نام پلاسما و ياخته هاي شناور آن كه توسط مغز استخوان توليد مي شود  تشكيل شده است. مغز استخوان ماده اي نرم و اسفنجي شكل است كه داخل استخوان ها يافت مي‌شود. اين ماده حاوي ياخته‌هايي است كه ياخته  هاي مادر يا سلول پايه ( Stem cell) ‌ناميده مي شود و وظيفه آن ها توليد ياخته  هاي خوني است.

خــون 7 الــي 8 درصــد وزن بــدن را تشكيـل مـي‌دهـد و حـجـم آن در يـك فـرد بـالـغ بـه طور متوسط 5 ليتر است. خون به واسطه گردش در داخل رگ‌هاي خوني عامل اصلي توزيع مواد غـذايـي ، اكـسـيـژن و حـرارت در بـدن و انـتـقـال دي‌‌اكسيد كربن و مواد زايد حاصل از فعاليت سلول‌ها از بافت ها به ارگان هاي دفعي است. خـون همچنيـن هورمون هاي مترشحه از غدد داخلي را به ارگان هاي مورد نظر حمل مي كند. خون در خارج از بدن منعقد شده و سلول ها و مـواد غيـر محلول آن به صورت توده اي نسبتا سفت به نام لخته خون (Blood clot) درمي آيد و قـسـمــت مـحـلـول آن بـه صـورت مـايعـي زرد و روشن به نام سرم (Serum) از آن جدا مي شود. بــراي جـلــوگـيــري از انـعـقـاد خـون ، بـه مـنـظـور مطالعات خوني ، مقداري هپارين (يك ماده ضد انعقاد) يا سيترات به آن افزوده مي شود. در اين حالت اگر اجازه داده شود سلول‌هاي خوني ته نشين شوند ، ملاحظه خواهد شد از نظر حجمي حدود 55 درصد خون از پلاسما و 45 درصد آن از سـلـــول هـــاي خــونــي تـشـكـيــل شــده اســت. سلـول‌هـاي خـونـي شـامـل گـويچـه هاي قرمز ، گويچه هاي سفيد و پلاكت ها هستند.


ادامه مطلب
0 نظر
28 آبان 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

سل کانتر چگونه شمارش مي کند؟

379 بازدید

سل کانتر چگونه شمارش مي کند؟

دستگاه های سل کانتر یکی از پرکاربردترین و اصلی ترین تجهیزات آزمایشگاهی هستند. با این دستگاه می توان تعداد گلبول های قرمز(RBC)، گلبول هاي سفيد (WBC) و پلاكت ها را اندازه گيري کرد. علاوه بر این برخی از این دستگاه ها قابلیت اندازه گيري هموگلوبين، هماتوكربت (MCV) ، MCH، MCHC، مرفولوژي گلبول هاي قرمز را نیز دارند و تعداد اندكي از آنها شمارش افتراقي سلول هاي سفيد (شمارش تعداد لنفوسيت ها، مونوسيت ها و گرانولوسيت ها) را انجام مي دهند.

وظیفه گلبول هاي قرمز انتقال اكسيژن و دي اكسيد كربن بین بافت ها و ريه ها است. شمارش RBC، تعداد گلبول هاي قرمز را در يك ميكروليتر از خون نشان مي دهد. پارامتر ديگر، HCT است كه حجم سلول هاي خون را نسبت به حجم كل خون نمونه، بيان مي دارد.


ادامه مطلب
0 نظر
9 اردیبهشت 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

سيستم‌هاي هشداردهنده در تحليل‌گرهاي هماتولوژي

879 بازدید

سيستم‌هاي هشداردهنده در تحليل‌گرهاي هماتولوژي

تحليل‌گرهاي هماتولوژي كه هم‌اكنون در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي به‌كار گرفته مي‌شود و تنوع آنها متجاوز از 40 گونه مختلف است، توانايي سنجش‌هاي مختلف و از جمله شمارش افتراقي لكوسيت‌ها را داراست. با وجود آنكه اندازه‌گيري‌هاي كمي انجام شده توسط اين دستگاه‌ها عموماً صحيح و دقيق است، اندازه‌گيري‌هاي كيفي (مورفولوژيك) آنها ممكن است از دستگاهي به دستگاه ديگر متفاوت باشد.

اين دستگاه‌ها توانايي ارزيابي سلول‌هاي غيرطبيعي خون را نداشته و لازم است به هنگام حضور اين سلول‌ها، نمونه‌ها به روش ميكروسكوپي بررسي شود. در حقيقت براي تحليل‌گرهاي هماتولوژي دو وظيفه اساسي را مي‌توان در نظر گرفت: نخست شمارش تام و افتراقي سلول‌هاي خوني (بررسي كمي و كيفي نمونه‌ها)، در نمونه‌هايي كه مشكل پاتولوژيك خاصي ندارد. دومين وظيفه اين دستگاه‌ها آگاه كردن شخص اپراتور نسبت به نمونه‌هايي كه داراي مشكل پاتولوژيك خاصي است به‌طوري كه ارزيابي آنها از طريق معيارهاي تعيين شده جهت تحليل‌گر امكان‌پذير نيست. اين امر از طريق اعلام يك‌سري علايم هشداردهنده يا Flagها در برگه پاسخ بيماران انجام مي‌گيرد.


ادامه مطلب
0 نظر
30 فروردین 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات