تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

اتوآنالیزرهای بیوشیمی

1320 بازدید

اتوآنالیزرهای بیوشیمی


    با پیدایش انواع مختلف تست‌های بیوشیمیایی و افزایش روز افزون تقاضای انجام این تست‌ها، استفاده از روش‌های خودکار به عنوان جایگزین مناسب روش‌های سنتی مطرح می‌گردند. این دستگاه‌ها که با نام اتوآنالیزر خوانده می‌شوندکمترین دخالت اپراتور انواع مختلف تست‌های بیوشیمیایی را سنجش كرده و اطلاعات را بصورت همزمان نمایش می‌دهند، به عبارت دیگر دستگاه‌هایی هستند که غلظت متابولیت‌ها، الکترولیت‌ها، پروتئین‌ها و داروها را در سرم، پلاسما، ادرار و مایع مغزی‌ـ نخاعی و دیگر مایعات بدن با دقت و صحت زیاد اندازه‌گیری می‌کنند. کاهش هزینه‌های تمام شده هر تست، کاهش پرسنل مازاد، افزایش سرعت، دقت و صحت نتایج و نیز توان عملیاتی بالای این دستگاه‌ها در افزایش تمایل استفاده از این دستگاه‌ها در آزمایشگاه‌های بالینی مؤثر بوده است.


اتوآنالیزرهای بیوشیمی از لحاظ قابلیت برنامه‌ريزی دو نوعند:

 باز: پارامترهای تست، توسط اپراتور قابل تغییر است و معرف‌های لازم را از هر فروشنده‌ای می‌توان تهیه کرد.

 بسته: پارامترهای تست، توسط سازنده برنامه‌ریزی شده و غیرقابل تغییر است، بنابراین محلول‌ها و معرف‌های لازم خاص دستگاه هستند و باید از یک منبع واحد تهیه شوند.


ادامه مطلب
0 نظر
21 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با سلول هاي خون

1572 بازدید

تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط با سلول هاي خون


سل كانتر - شمارنده سلولي
از اين دستگاه براي اندازه‌گيري پارامترهاي خوني به صورت كمي استفاده مي‌كنند. وظيفه اصلي اين دستگاه ها تهيه گزارش سريع و دقيق به روشي ساده از پارامترهاي اصلي خون است، به نحوي كه نمونه هاي غير طبيعي از نمونه هاي طبيعي تفكيك شده  و جهت انجام بررسي هاي بيشتر آن ها از روش هاي متداول ديگر كمك گرفته مي شود .

ســـــــل كـــــــانـــتــــــر از دو واژه (‌ســـلــــــول)cell و(‌شمارش)count تشكيل شده است . استفاده از ايـن دستگـاه هـا امـروزه پيشـرفـت خوبي داشته اســـت. روش دسـتـــي هـــم در كـنـــار ايــن روش خودكار براي كاليبراسيون استفاده مي شود.  هر چـنــد كــه ايــن دسـتـگــاه هــا يـكــي از مـلــزومـات آزمايشگاه هاي امروزه هستند و با دقت بالا كار مي كنند اما باز هم ممكن است جواب به دست آمــده از نـتــايــج واقـعــي دور بــاشـد. در كـذشـتـه ســل‌‌كــانـتــر هــا بـر اسـاس انـدازه ، سلـول هـا را شـمـارش مـي‌كـردنـد امـا امـروزه از روش هـاي جـديـدي مـانند اسكاتر استفاده مي شود. انواع مختلفي از اين نوع دستگاه ها وجود دارد كه از روش هـــاي مـخـتـلـفـــي بـــراي انـــدازه گـيـــري و شمارش سلول ها استفاده مي شود اما تقريبا تمام آن هـا از يـكـي از چـهار روش امپدانس (روش امپدانس الكتريكي-تغيير در هدايت الكتريكي) ، اپـتـيـكـال (الـكـتـرواپـتـيـكـال) ، و تـلـفـيقي استفاده مـي‌كـنـنـد.روش امـپـدانـس بـه عـلـت سـهولت و مزايايي نسبتا خوبي كه دارد بيشتر استفاده مي شود.  سل‌كانتر هاي اپتيكال توسط نور و قوانين حاكم بر آن شاخص هاي هماتولوژي را گزارش مـي‌كـنـد.


ادامه مطلب
0 نظر
14 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

مروري بر سيستم الايزا ريدر

1050 بازدید

مروري بر سيستم الايزا ريدر

الايزا ريدر  يا خوانشگر الايزاكه به اسامي <ميكروپليت ريدر> و <خوانشگر ميكروپليت فتومتريك> نيز معروف است، يك اسپكتروفتومتر تخصصي بوده كه به منظور قرائت نتايج تست اليزا طراحي شده است. اين وسيله به منظور تعيين حضور آنتي بادي ها يا آنتي‌ژن هاي اختصاصي در نمونه ها به كار مي‌رود. اين تكنيك بر اساس تشخيص يك آنتي‌ژن يا آنتي بادي ها روي يك سطح جامد به صورت مستقيم يا ثانويه به كمك آنتي بادي هاي نشاندار و ايجاد محصولاتي استوار است كه مي‌توانند توسط اسپكتروفتومتر  خوانده شوند. واژه الايزا ELISA، اختصاري از كلمات Enzyme-Linked  Immuno  sorbent  Assay است. 

 

كاربرد ميكروپليت ريدر

مــيــكـــروپــلــيـــت
ريــدر بــراي خــوانــدن نـتــايــج تست‌هاي الايزا مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تـكـنـيــك كــاربــردي مـسـتـقـيــم در ايـمـنــولــوژي و سـرولـوژي دارد. از مـيـان كـاربـردهـاي ديگر اين وسيله به تاييد حضور آنتي بادي ها يا آنتي‌ژن‌هاي يك عامل عفوني در يك ارگانيزم، آنتي بادي هاي يـك واكـسـن يـا اتـوآنـتـي بـادي هـا بـراي مـثال در آرتريت روماتوئيد مي توان اشاره كرد.


ادامه مطلب
0 نظر
7 آبان 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

چند آزمایش ساده به وسیله میکروسکوپ نوری

11494 بازدید

چند آزمایش ساده به وسیله میکروسکوپ نوری

آزمايش شماره1: تهيه لام مرطوب و مطالعه آب بركه

وسايل و مواد لازم: لام- لامل- سوزن و چند قطره آب بركه و يك ميكروسكوپ آزمايشگاهي

روش انجام آزمایش: در كارهاي آزمايشگاهي، تعدادي زيادي از مشاهدات شما با ميكروسكوپ روي موجودات زنده يا روي بافت ها يا قسمت هايي از موجودات صورت مي گيرد كه مي خواهيد زنده نگهداريد. خشك شدن، شكل آنها را بسيار تغيير مي دهد، البته تأثير مرگ روي مطالعه حركات موجودات، نياز به يادآوري ندارد.

براي مطالعه مواد زنده، بايستي لام هاي مرطوب تهيه كنيد. براي تهيه لام مرطوب،‌ ابتدا يك لام و لامل تميز برداري، (لامل بسيار نازك است به طوري كه مي توان عدسي شيئي را تا آن جا كه ممكن باشد، نزديك نمونه ها آورد.) با استفاده از يك قطره چكان يك قطره آب بركه را در مركز لام بگذاريد. لام را بايد به طريق زير روي قطره آب گذاشت:

يك طرف لامل را پايين بياوريد تا جايي كه با يك طرف قطره با زاويه 45 درجه، تماس بيابد. پس از اينكه آب در طول لبه لامل گسترده شد، با احتياط در حالي كه لبه آزاد را با يك سوزن تشريح يا نوك مدادتان گرفته ايد، پايين بياوريد. چنانچه اين عمل به دقت انجام گيرد، مانع تجمع حباب هاي هوا در زير لامل مي شود (حباب هاي هوا كه مانع مطالعه دقيق مي شوند، از اشياء ديگر توسط شكل يكنواخت گرد و محيط خيلي تيره اي كه دارند، قابل تشخيص هستند) زيادي آب در لبه هاي لامل را مي توان با قرار دادن يك قطعه كاغذ آب خشك كن يا كاغذ صافي با احتیاط از لبه لامل، جذب كرد. معهذا چنانچه لام تهيه شده شما در ضمن مطالعه شروع به خشك شدن كند، يك قطره آب به لبه لامل، اضافه كنيد (شكل شماره1 روش تهيه لام مرطوب را نشان مي دهد) با بزرگنمايي ضعيف ميكروسكوپ و نور كم، يك مطالعه كلي از قطره آب بركه به عمل بياوريد. هر قدر كه مي توانيد ، موجودات را مشخص كنيد. به دقت تفاوت هاي ساختماني و سبك حركت آنها را مطالعه كنيد. اشكالي كه در شکل شماره2 براي شما ترسيم شده، مي توانند به تشخيص آنچه مي بينيد كمك كنند.


ادامه مطلب
1 نظر
28 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

روش ساخت یک میکروسکوپ نوری ساده

12421 بازدید

روش ساخت یک میکروسکوپ نوری ساده

همه معلمان و دانش آموزان، در مقاطع مختلف تحصیلی، آرزو دارند که به یک میکروسکوپ ساده و قابل حمل، دسترسی داشته باشند. زیرا موجودات ریز درون بافت های گیاهی و حیوانی در زیر میکروسکوپ، بسیار جالب و دیدنی هستند و از نظمی دقیق، حکایت دارند. امروزه، می توان با اندکی صرف وقت و هزینه، به این آرزوی قدیمی، جامه عمل پوشاند تا دانش آموزان و معلمان، یک میکروسکوپ کوچک، در جیب خود داشته باشند. البته میکروسکوپی که شما در این جا می سازید، در مقایسه با میکروسکوپی که در آزمایشگاه ها به کار می برند، قدرت چندانی نخواهد داشت ولی به شما، توانایی دیدن خیلی چیزها را می دهد که با چشم نمی توانستید ببینید. در واقع بزرگنمایی این میکروسکوپ، برابر با توان اولین میکروسکوپ ساخت بشر است. سازنده اولین میکروسکوپ همان طور که در ابتدا شاره شد، یک تاجر پارچه اهل هلند به نام لی وان هوک (1723-1632) بود. عدسی میکروسکوپ او ، تنها یک قطعه شیشه گرد و کوچک بود که بر روی یک قاب فلزی، سوار شده بود. لی وان هوک با این وسیله ساده توانست تخم مورچگان و شپش ها، دانه ها، گرده گل ها، بچه سرکه، تخم های صدف و جریان خون در دم ماهی را بررسی کند. شما نیز می توانید تا میکروسکوپی که ساخت آن را فرا میگیرد،آزمایش های او را تکرار نمایید.


ادامه مطلب
1 نظر
21 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

انواع ميكروسكوپ از نظر نحوه کارکرد

10415 بازدید

                                         انواع ميكروسكوپ از نظر نحوه کارکرد

در بررسي و مطالعه سلول، يكي از مشكلات زيست شناسان، كوچكي فوق العاده سلول و اجزاء آن مي باشد. براي از بين بردن اين مشكل، از وسيله اي به نام ميكروسكوپ (Microscope) يا ريزبين، استفاده مي شود. كلمه ميكروسكوپ، از دو كلمه يوناني ميكروس (كوچك) و اسكوپوس (بيننده) مي باشد. بنابراين، ميكروسكوپ يعني بيننده اشياء كوچك.

مكعبي فرض كنيد كه طول و عرض و ارتفاع آن برابر با يك ميليمتر باشد. در اين فضاي بسيار كوچك (يا ميليمتر مكعب) حدود دويست و پنجاه هزار سلول كبد را مي تواند گنجانيد. مطلب فوق، نشان مي دهد كه اندازه واحد اساسي ساختمان بدن جانداران (سلول) بسيار كوچك است بنابراين، تجسم و ديدن ميكرو ارگانيسم هاي منحصر به فرد با چشم برهنه (غير مسلح) غير ممكن است ولي به كمك ميكروسكوپ مي توان تصوير درشت و قابل مطالعه اي از سلول هاي ديگر ميكروارگانيسم ها (مانند باكتري ها، آميب ها، ويروس ها و...) به دست آورد.

شايد يكي از مهمترين مسائلي كه در دانش آموزان مبتدي باعث تحول در شناخت آنها نسبت به وضع سلول شناسي (سيتولوژي) و ميكروب شناسي (ميكروبيولوژي) مي شود، شناخت ساختمان، ميكروارگانيسم ها مي باشد. كوچكترين ميكروارگانيسم ها آنهايي هستند كه شكل خاص دارند و ساختمان هاي موجوداتي كه مي شناسيم را مي سازند. به شكل شماره1 توجه كنيد.

 

                            

                                 شکل۱- نمایشی از میکروارگانیسم های مختلف در اندازه های متفاوت


ادامه مطلب
0 نظر
14 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

اساس و روش کار کوآگولومترها

1443 بازدید

اساس و روش کار کوآگولومترها و آشنایی با منابع خطا


بسیاری از تست‌های انعقادی مانند آزمایش‌های روزمره PT و PTT و اندازه‌گیری فیبرینوژن بر پایه زمان لخته شدن پلاسما صورت می‌گیرد. در این بخش با طریقه سنجش زمان لخته با سازوکارهای مختلف در انواع کوآگولومترها آشنا می‌شوید.

تاریخچه

در اوایل سال 1900 زمان لازم جهت لخته شدن خون در لوله آزمایش با خم و راست کردن لوله مورد سنجش قرار گرفت که به عنوان زمان انعقاد خون در روش Lee white tilt tube به کار گرفته شد.

در سال 1910 دستگاه سنجش ویسکوزیته خون (Coaguloviscosimeter) با ثبت تغییرات ولتاژی حین انعقاد خون قادر به ثبت پایان زمان انعقاد بود.

تست‌های انعقادی ریشه در مطالعات فردی به نام گرام دارد که زمان انعقاد را با افزودن کلرور  کلسیم به‌ پلاسما بدست آورد و این روش امروزه اساس کار دستگاه ترومبوالاستوگرافی (TEG) را شکل می‌دهد.


ادامه مطلب
0 نظر
7 مهر 1390
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

نور درمانی؛ بيوپترون

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
569 بازدید

 نور درمانی؛ بيوپترون       

نور شكلي از انرژي است كه خاصيت موج مانند دارد. تفاوت ميان انواع رنگ هاي نور از طريق طول موج‌هايشان مشخص مي شود. از زمان‌هاي باستان نور به عنوان شيوه اي درماني مورد استفاده قرار گرفته است .به عنوان مثال از نور قرمز براي درمان بيماري سرخك استفاده مي شد.رنگ درماني از همان ابتدا مورد توجه بسياري از كشور ها ازجمله ايران بوده است و هم اكنون دانشمندان به درك بهتري از اجزا و طبيعت نور براي استفاده در درمان بيماري ها رسيده اند. اين مسئله منجر به پيشرفت دستگاه نوري براي توليد انواع مختلف از پرتوهاي مفيد در پزشكي مثل دستگاه  (BIOPTRON (BLT شده است. 


ادامه مطلب
0 نظر
14 اسفند 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

در يخچال‌های آزمايشگاه چه می گذرد!

486 بازدید

در يخچال‌های آزمايشگاه چه می گذرد!

در علوم آزمايشگاهي استفاده از يخچال ها و فريزر ها از اهميت بسياري برخوردار است. چرا كه نگهداري اغلب فراورده هاي زيستي و همچنين اكثر داروها، مواد شيميايي و آزمايشگاهي نياز به خنك سازي  دارد. در ذخيره سازي اين مواد در يخچال مشكلات متعددي  وجود دارد. وجود آلودگي‌هاي بيولوژيك، انتشار سموم زيستي، باكتري ها در فراورده هاي خوني از يك سو و خطرهاي شيميايي اعم از آتش و انفجار و سموم شيميايي از سوي ديگر، مواردي است كه كاربر آزمايشگاه با آن سرو كار دارد.
جدار داخلي اكثر يخچال هاي آزمايشگاهي از ورق استيل ضد زنگ ساخته شده اند. زيرا اين ماده در برابر خوردگي و زنگ زدگي مقاومت بالايي دارد همچنين از مقاومت حرارتي پاييني برخوردار است. ضمنا به علت داشتن سطحي صيقلي، نظافت آن نيز بسيار راحت است. يخچال‌هاي آزمايشگاهي بايد داراي طبقات متعدد با ابعاد گوناگون باشد، ضمنا اين طبقات بايد داراي استحكام قابل قبولي باشند تا مانع از واژگوني ظروف شود. كنترل دما در يخچال هاي امروزي به صورت ديجيتال انجام مي‌شود، يخچال‌هاي آزمايشگاهي اغلب داراي مانيتورهايي هستند كه دما را به صورت آنلاين نشان داده و در برخي قابليت مانيتورينگ دما تا 96 ساعت قبل نيز وجود دارد تا در صورت بروز مشكل قابل استناد باشد. حتي در نمونه‌هايي از يخچال فريزرهاي آزمايشگاهي، قابليت اتصال دستگاه از طريق پورت  485 RSبه كامپيوتر وجود دارد. علاوه بر اين، اين سيستم ها مجهز به سيستم آلارم هستند، تا مواردي از قبيل بالا يا پايين بودن دما و باز بودن در را هشدار دهد. اين يخچال ها به علت پيشگيري از موارد ناشي از قطعي برق، اكثرا باتري دارند. 


ادامه مطلب
0 نظر
7 اسفند 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

معرفی دستگاه فليم فوتومتر

1610 بازدید

معرفی دستگاه فليم فوتومتر

در اين شماره،  دستگاه فتومتر شعله اي (flame  photometer) را  مورد بررسي  قرار خواهيم داد. فليم فتومتري ‌ شاخه اي از اسپكتروسكوپي اتمي است كه در آن نمونه‌هاي موردبررسي در اسپكترومتر به شكل اتم هستند و دو شاخه ديگر از اسپكتروسكوپي اتمي، اسپكترومتري جذبي AAS يا (Atomic Absorption Spectro metry) و ICP-AES  coupled plasma-atomic emission spectrometry ‌، يك تكنيك جديد و گران كه زياد استفاده نمي شود) هستند. در تمام اين موارد، اتم هاي مورد بررسي با استفاده از نور تحريك مي شوند. تكنيك هاي جذب، ميزان جذب نور ناشي از انتقال الكترون‌ها به سطح انرژي بالاتر را اندازه مي گيرند و تكنيك هاي تابشي شدت نوري را كه با برگشتن الكترون به سطوح انرژي پايينتر تشعشع مي شود  اندازه مي‌گيرند. 


ادامه مطلب
0 نظر
28 بهمن 1389
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات