تبلیغات

لینک باکس تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

دستگاه الکتروبلاتينگ

994 بازدید

دستگاه الکتروبلاتينگ

ايمونوبلوتينگ يا وسترن بلوتينگ روشي دو مرحله اي است که طي آن ابتدا باندهاي پروتئيني جدا شده بوسيله الکتروفورز از روي ژل SDS-PAGE به غشاي ديگري که غالبا از جنس نيتروسلولز مي باشد انتقال مي يابند و در مرحله دوم توسط آنتي بادي اختصاصي، پروتئين مورد نظر شناسايي مي شود. کلمه بلوتينگ به روش انتقال اشاره دارد و کلمه ايمونو به خاطر لزوم استفاده از واکنش بين آنتي ژن و آنتي بادي اختصاصي در مرحله شناسايي مي باشد.

براي DNA و RNA و ليپيدها نيز روش انتقال مشابهي بکار برده مي شود که به ترتيب southern blot و northern blot و eastern blot ناميده مي شود. نيرويي که موجب انتقال مولکول پروتئين از ژل به غشاء مي شود غالبا جريان الکتريکي است اما از نيروي انتشار diffusion و از فشار مکانيکي positive pressure و از نيروي افينيتي بين آنتي ژن و آنتي بادي نيز استفاده شده است. انتقال به وسيله جريان الکتريکي را الکتروبلاتينگ نيز مي نامند.

در روش ديفوزيون ساده، غشاء و ژل را رو در رو به هم مي چسبانند پروتئين با انتشار ساده به غشاي نيتروسلولز مي رسد و به خاطر خصوصيت اين غشا به آن متصل شده و متوقف مي شود و کم کم همه پروتئين موجود در ژل به غشا منتقل مي شود اين روش زمان زيادي لازم دارد. در استفاده از فشار مثبت، غشا و ژل در حد فاصل دو محفظه قرار مي گيرند که از بافر بلوتينگ پر مي شوند و معمولا به محفظه بالايي (واقع در پشت ژل) فشار ضعيف و مثبتي اعمال مي شود جريان بافر در اثر اين فشار از جانب ژل به طرف غشا برقرار مي شود و پروتئين را با خود به غشا مي رساند و در آنجا پروتئين به غشا متصل شده و متوقف مي شود


ادامه مطلب
0 نظر
21 اسفند 1392
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

ميكروسكوپ‌هاي نوري آزمايشگاهي

856 بازدید

ميكروسكوپ‌هاي نوري آزمايشگاهي

ميكروسكوپ نوري آزمايشگاهي از نور مرئي كه به وسيله‌ي سيستم‌هاي عدسي متمركز شده است تا نمونه‌هاي تحت بررسي را بزرگ‌نمائي كند، استفاده مي‌كند. اين دستگاه يكي از اجزاي پايه‌ي يك آزمايشگاه باليني است و تقريبا در هر بخش از آزمايشگاه، از شيمي (براي ادرارسنجي) تا هماتولوژي، سيتولوژي، هيستولوژي و ميكروبيولوژي  استفاده مي‌شود.

در هـمـــاتـــولـــوژي، آنــالـيــز مـيـكــروسـكــوپــي سـلــول‌هــاي خــونــي بـراي تشخيـص لـوسمـي، آنمي، و ديگر اختلالات خوني و نيز عفونت‌ها و آلـرژي‌هـا اسـتـفاده مي‌شود. در سيتولوژي و هــيــســتــــولــــوژي، مــــي‌تــــوان بـــا بـــررســـي‌هـــاي ميكروسكوپي، بر اساس تغييرات غيرطبيعي در سلول‌ها يا بافت‌ها، شرايط خوش خيم، بدخيم، التهـاب و پيـش سرطاني را از هم تفكيك كرد. بــررســي مـيكـروسكـوپـي urinary sediment، در تعيين عملكرد كليه اهميت خيلي زيادي دارد و تـركـيـب بـررسـي‌هـاي مـاكـروسـكـوپي (ارزيابي شيميائي) و ميكروسكوپي، ادرارسنجي كامل را فراهم مي‌كند. تكنيك‌هاي انتخابي رنگ آميزي نيز مي‌توانند براي كمك به شناسائي قارچ‌ها، parasites و بـــاكــتــري‌هــا، در مـيـكــروسـكــوپــي استفاده شوند.


ادامه مطلب
0 نظر
28 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

كاربرد سونوگرافي در تشخيص سرطان سينه

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
575 بازدید

كاربرد سونوگرافي در تشخيص سرطان سينه 

استفاده از امواج فرا صوتي براي تشخيص سرطان سينه

تصوير برداري با استفاده از امواج فرا صوتي كـه اغـلـب آن را بـا نام سونوگرافي مي‌شناسند‌ شامل تاباندن امواج فرا صوتي با فركانس بالا به قـسـمـتـي از بـدن به منظور ايجاد تصوير از يك قسمت مشخصي از بدن است.

در تصوير برداري فراصوتي به هيچ عنوان از پرتو هاي يونيزان استفاده نمي شود به همين دليل مـي توان اين روش را به عنوان يك روش غير تـهـاجـمي در نظر گرفت.مزيت ديگري كه اين روش دارد ايــــن اســــت كـــه بـــه‌خـــاطـــر ايــنــكـــه تصوير‌برداري با استفاده از اين روش به‌صورت زمــان حـقـيقـي (Real Time) اسـت مـي‌تـوانيـم از نـحـوه عـمـل كـرد بـافـت هـاي زنـده بـه صـورت حـقـيـقــي خـبــر‌دار شــويــم بــه طــوري كــه حـتـي مي‌توانيم حركت خون در داخل رگ ها را نيز با اين روش تشخيص دهيم.

تـصــويــر بـرداري سـيـنـه بـا اسـتـفـاده از امـواج فرا‌صوتي به ما اين امكان را مي دهد كه بتوانيم يـك تصـويـر جـامع از بافت داخلي سينه داشته باشيم.

ســونـو گـرافـي بـا تكنـولـوژي داپلـر يـك نـوع سـونـو‌گرافي ويژه  است كه به ما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم شريان خون در داخل رگ ها را رد‌يابي كنيم،‌ كه اين رد يابي خون شامل رد يابي در داخـــــل رگ هــــاي اصــلــــي،‌ شــــريــــان هــــا و شريانچه‌هاي موجود در ناحيه شكمي بازو ها و ناحيه پاها و گردن  است.


ادامه مطلب
0 نظر
14 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

دستگاه كدورت سنج

656 بازدید

دستگاه كدورت سنج

واژه ي كدورت براي توضيح ظاهر مات يا شيري محيط هاي مايع يا جامد مانند آب ( آب فاضلاب، حمام ، معدني و آشاميدني)، مايعات بدن، نوشيدني‌ها (آب‌جو، آب ميوه و ...) يا شيشه  پنجره ( شيشه ي نيمه شفاف) استفاده مي شود.

در اصطلاحات فيزيكي ، كدورت متناسب با ذرات پراكنده با اندازه هاي مختلف يا جذب شدن نور است كه به محيط مورد بحث، ظاهري مات و ابري مي دهد. 

كدورت به وسيله‌ي حضور ذرات معلق مانند ميكرواورگانيسم‌ها ، سنگ آهك ، لجن يا مخمر حاصل مي شود.

در كدورت سنج ، نور به  يك نمونه از آب تابيده مي‌شود. اگر نور به ذرات معلق، موادكلوئيدهاي موجود برخورد كند و پراكنده شود و به سمت بالا بازتاب مي يابد. انـدازه گيري ميزان نور منعكس شده را در اثر برخورد با ذرات كلوئيدي  مشخص مي‌كند. آب زلال، نور كم  و نمونه هاي كدر، مقدار زيادي از نور  منعكس مي‌كنند. 

كدورت سنج به دستگاهي گفته مي شود كه به روش اپتيكي (انعكاس نور توسط ذرات معلق) مقدار كدورت محلول‌ها را اندازه گيري مي‌كند.


ادامه مطلب
0 نظر
7 تیر 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

همه چيز درباره كروماتوگرافي

1002 بازدید

همه چيز درباره كروماتوگرافي

كروماتوگرافي عبارت جامعي است براي يك مجموعه از تكنيك‌هاي آزمايشگاهي مورد استفاده در جداسازي تركيب‌ها. ماده مركب در يك مايع به نام فاز متحرك حل مي‌شود و در طول  ماده ي ديگري به نام فاز ايستا حركت مي‌كند. اجزاي مختلف تركيب، با سرعت‌هاي متفاوت حركت مي‌كنند و لذا از هم جدا مي‌شوند. 

كـرومـاتـوگـرافـي مـي‌تـوانـد تحليلـي يـا توليدي باشد. هدف كروماتوگرافي توليدي، جداسازي اجزاي يك تركيب براي كاربرد در جاهاي ديگر است. كروماتوگرافي تحليلي  با مقادير كمتري از مـاده انجـام مـي‌شـود و بـراي انـدازه‌گيـري نسبت آناليت‌ها در يك تركيب است.

دو روش اصـلــي كــرومــاتـوگـرافـي عبـارتنـد از كــرومــاتــوگــرافــي مــايــع و گـاز (GC). در شـكـل 1  روش‌هـاي مختلـف كـرومـاتوگرافي، نشان داده شده‌اند. 

كروماتوگرافي را مي‌توان براي خالص سازي مـواد، شنـاسـائـي تـركيبـات و كمّي كردن ميزان و مقادير استفاده كرد. HPLC، GC و كروماتوگرافي لايه نازك (TLC)، در آزمايشگاه‌هاي سم شناسي رايج  بوده و براي كمي كردن سطح دارو در سرم در مـانيتـوركـردن داروهاي درماني و شناسايي دارو مفيـداسـت. كـرومـاتـوگـرافـي مـايـع در آزمـايشگاه باليني در سنجش ويتامين‌ها و هورمون‌هاي خاص (و‌متابوليت‌هاي آن‌ها) نيز استفاده مي‌شود.

تاريخچه

كروماتوگرافي يا نوشتن با رنگ، در ابتدا توسط دانشمند روسي به نام Mikhail Tsvet در 1900 به كار گرفته شد. او كار با كروماتوگرافي را در دهه ي اول قرن بيستم ادامه داد و ابتدا ازآن براي جداسازي رنگدانه‌هاي گياهان استفاده كرد. از آنجا كه اين اجـزا، رنـگ‌هاي متفاوتي دارند (سبز، نارنجي و زرد) لـذا نـامگـذاري اين تكنيك بر همين اساس صورت گرفته است. انواع جديد كروماتوگرافي در طول 1930 و 1940 ايجاد شدند و اين تكنيك را بــراي بـسـيــاري از فــرايـنــدهــاي جـداسـازي مفيـد كردند.


ادامه مطلب
0 نظر
7 خرداد 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تكنيك‌هاي آنژيوگرافي تفاضلي - DSA (قسمت چهارم)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
729 بازدید

تكنيك‌هاي آنژيوگرافي تفاضلي  DSA –

(قسمت چهارم)

سيستم‌هاي آنژيوگرافي ديجيتال جهت تهيه تصاوير DSA با تهيه تصوير ديجيتال اوليه پيش از تزريق ماده حاجب به بيمار (Mask) شروع مي‌شود.  تصاوير بعدي در حين وپس از تزريق ماده حاجب گرفته مي‌شود و سپس توسط كامپيوتر تصوير اوليه از تصوير پس از تزريق  تفريق مي‌شود و تصوير باقي مانده تنها عروق داراي ماده حاجب را نشان مي‌دهد و  Subtracted Images ناميده مي‌شود

.

سه روش استاندارد در تهيه تصاوير DSA عبارت است از:

-1روش سريال (Serial Mode)

 -2روش مداوم   (Continuous Mode)

 -3روش اختلاف فاصله زماني   (Time - Interval Difference)

در روش سريال، مجموعه‌اي از اكسپوزهاي كـوتـاه بـا ميلـي آمپـر زيـاد ( 320- 500 ) استفـاده مـي‌شـود. در ايـن روش، تـصـاويـرنـويـز كـمتر و كيفيت بهتري دارند Brightness & contrast (Low Noise , good sharpness  &) اما  دوز اشعه در اين تكنيك به مراتب از تكنيك‌هاي ديگر بيشتر است.


ادامه مطلب
0 نظر
28 اردیبهشت 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

آنژيوگرافي تفاضلي - DSA (قسمت سوم)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
555 بازدید

آنژيوگرافي تفاضلي - DSA

(قسمت سوم)

سيستم‌هاي آنژيوگرافي در انواع و مدل‌هاي مختلفي طراحي شده‌اند. در آنژيوگرافي X-ray  استاندارد، تصاوير رگ‌ها اغلب توسط استخوان‌ها مبهم و تاريك مي‌شوند به خصوص هنگامي كه هدف از تصوير برداري، رگ‌هاي درون جمجمه است.

آنژيوگرافي تفاضلي يا DSA كه مخفف شده Digital  Subtraction Angiography است براي بهبود ديدن و ارزيابي (Visualization & Evaluation) عروق ابداع و توسعه يافته است. در اين تكنيك تصاوير به دست آمده قبل از تزريق ماده حاجب و پس از تزريق توسط كامپيوتر تفريق (Subtract) مي‌شود. بنابراين ساختمان آناتوميكيرا كه در دو تصوير يكسان است،  مي‌توان حذف كرد و در نتيجه فقط تصوير رگ‌ها باقي مي‌ماند. ابتدا تصاوير بايد ديجيتال شوند يعني از فرم آنالوگ به‌صورت رقمي در بيايند تا بتوانند از يكديگر تفريق شوند. تصويري كه قبل از تزريق ماده حاجب به دست مي‌آيد، Mask Image ناميده مي‌شود.
پردازشگرآنژيوگرافي تفاضلي تصوير Mask و تصوير با تزريق ماده حاجب را پس از تفريق به واحد نمايش (Monitoring Unit) مي‌فرستد. سيستم‌هاي آنژيوگرافي DSA مي‌تواند پردازش‌هاي نهايي قابل توجهي بر روي تصوير انجام دهند.


ادامه مطلب
0 نظر
21 اردیبهشت 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

دستگاههاي آنژيوگرافي (قسمت دوم)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
611 بازدید

دستگاههاي آنژيوگرافي

(قسمت دوم)

بيماري‌هاي قلب و عروق از شايع ترين بيماري‌هاي قرن حاضر محسوب شده و نارسايي قلبي بزرگ ترين عامل مرگ و مير در جوامع صنعتي و نيمه صنعتي به حساب ميآيد. به دليل اهميت موضوع، ابزارها و روش‌هاي مختلفي براي بررسي نحوه عملكرد قلب در پزشكي نوين ابداع شده كه از جمله آن ها مي‌توان به رگ نگاري (Angiography) به كمك تصويربرداري اشعه X اشاره كرد. هدف در اين روش به دست آوردن انواع مختلف و مكمل اطلاعات ساختاري (Structural) و عملكردي (Functional) از قلب  و عروق است، به نحوي كه به كمك آن‌ها پزشك متخصص نه تنها توانايي تشخيص نوع بيماري قلبي  يا عروقي را داشته باشد، بلكه بتواند  بروز نارسايي قلبي احتمالي در آينده را نيز پيش بيني و از آن جلوگيري كند

.

دستگاه آنژيوگرافي چگونه كار مي كند

در آنژيوگرافي ‌يك كاتتر پلاستيكي نازك به داخـل يـك رگ بـزرگ سـطـحـي (نـظـيـر شـريـان فمـورال‌،شـريـان بـراكيـال، وريد جوگولر) وارد مي‌شود و به سمت ناحيه هدف هدايت مي شود. سپس ماده حاجب يد دار به داخل رگ تزريق مي‌شود. سپس پرتوهاي ايكس از دستگاه سي آرم به ســمــــت نــــاحـيـــه هـــدف تـــابـــانـــده مـــي شـــود و گـيرنده‌هايي در قسمت پايين دستگاه سي آرم وجود دارد كه اين پرتوها را جذب مي كنند


ادامه مطلب
0 نظر
14 اردیبهشت 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

هر آنچه از آنژيوگرافي بايد بدانيم (قسمت اول)

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
507 بازدید

هر آنچه از آنژيوگرافي بايد بدانيم

(قسمت اول)

بـه مطـالعـه راديـولـوژيـك عـروقـي بـا تزريق ماده حـاجـب محلول در آب ( مواد حاجب محلول در چربي باعث انسداد و آمبولي عروقي خوني و مرگ مي‌گردند) كه ممكن است به طور مستقيم با سوزن پـونكسيـون و يـا بـه روش كـاتتريزاسيون با هدايت فلوروسكوپي انجام شود ، آنژيوگرافي مي گويند . البتـه در جريان اين آزمايش جدا از مطالعه مرحله شـريـانـي ، فـازهـاي سيـاهرگي و مويرگي نيز مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

.
اين آزمايش از  همان اوايل كشف اشعه ايكس آغاز شد.  به طوري كه اولين باردرسال 1896 هابيك و ليندنتال با تزريق ماده حاجب امولسيون مخلوط گـچ سـرخـرگ‌هاي يك دست قطع شده  انسان را نشان دادند.به علت نبودن مواد حاجب مناسب تا سال 1923 هيچ آزمايشي به روي عروق خوني انسان زنده صورت نگرفت. در سال 1923 اولين ونوگرافي با استفاده از بروميد استرنسيوم  و يك سال  بعد اولين آنژيوگرافي ران با يديد سديم (NaI) به روي انسان زنده انجام شد.


ادامه مطلب
0 نظر
7 اردیبهشت 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

دستگاه ساكشن

دسته بندی: تجهیزات پزشکی،
731 بازدید

دستگاه ساكشن

دستگاه ساكشن (Suction) يا وكيوم پمپ (Vacuum Pump) دستگاهي است كه توسط پمپ مكش و با ايجاد خلاء باعث ايجاد فشار منفي شده و هوا و مايعات را به دورن مي‌كشد. از اين وسيله براي خارج كردن مايعات مترشحه از شكاف ايجاد شده براي جراحي ها و نيز هر جا كه حجم مايعات خارج شده از بدن بيمار بالا باشد استفاده مي شود. به همين دليل اين وسيله از آلوده ترين تجهيزات مورد استفاده در مراكز درماني است.

دستگاه ساكشن يكي از وسايل ضروري اتاق عمل بوده و در هر اتاق عمل حداقل بايد 2 منبع ساكشن، يكي براي بيهوشي و ديگري براي عمل جراحي وجود داشته باشد. تركيب جاري دو يا چند منبع ساكشن براي استفاده توسط دو تيم جراحي مناسب است. اين دستگاه لازم است كه علاوه بر اتاق عمل در اتاق بيهوشي، اتاق بهبودي، بخش مراقبت هاي ويژه و ساير بخش ها نيز وجود داشته باشد.

تكنيك هاي مختلفي براي انجام عمل ساكشن وجود دارد از جمله عمل جاروب كردن هوا (سيستم مكانيكي )، يونيزه كردن (سيستم الكترومغناطيسي )، استفاده از ليزر و ... . ساكشن‌هاي مختلف با توجه به تكنولوژي متفاوت و بسته به نوع كارآيي درجهان توليد مي شود. يكي از انواع ساكشن‌ها، ساكشن‌هاي پزشكي است.


ادامه مطلب
0 نظر
28 فروردین 1391
امتیاز: 1 2 3 4 5
Telesmic

تبلیغات